ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
 
การบริการ
 
  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี
  สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
แนวทางการให้บริการ
 
1. เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรปลอดสารพิษ
2. ฝึกทักษะอาชีพการเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได้
3. รับจ้างงานแรงงานทั่วไปบริเวณใกล้เคียงหน่วยงาน
4. ฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนสังคม
5. สนับสนุนส่งเสริมออกสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
1. จัดประชุมสมาชิก  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล  และความรู้เบื้องต้นของการเข้ารับบริการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม  เช่น  ทำปุ๋ย  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา  เพาะเห็ด  เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่   ทำนา และ จำหน่ายผลผลิต
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  เกษตรอำเภอ  ประมงอำเภอ พัฒนาที่ดิน  อบต. เทศบาล  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และอนามัย  ที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมแนะนำและวางแผนช่วยเหลือการดำเนินงาน
4. แบ่งสมาชิกดำเนินการตามความสามารถและความสนใจ 
5. ประชุม  สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประจำทุกสัปดาห์
6. ประเมินผลกิจกรรม  ๓  เดือน ต่อ  ๑ กิจกรรม
 
ระยะเวลาเข้ารับบริการ
 
  สมาชิกเข้ารับบริการในศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี รุ่นละ 2 ปี
 
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147