ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
 
การบริการ
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
http://www.dsdw.go.th
สำนักบริการสวัสดิการสังคม
http://www.bsws.go.th
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
http://www.women-family.go.th
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
http://www.opp.go.th
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
http://www.nontapum.com
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
http://www.fuengfah.com
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย)
http://www.banrajawadee.com
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ราชบุรี
http://www.ratchaburihome.com
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย
http://www.halfwayhomeformen.com
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี
http://www.halfwayhouseforwomen.com
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
http://www.baanphrapradaeng.com
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
http://www.geocities.com/bpkhome
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
http://www.karunyawet.com
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
http://www.ppdrehabcenter.com
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
http://www.yardfon.com
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี)
http://www.lopburiswsc.com
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
http://www.geocities.com/nvnc_nk
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
http://www.thai.net/raiteepueng_non
สถานสงเคราะห์ชายธัญญบุรี
http://www.thanyaman.com
สถานสงเคราะห์หญิงธัญญบุรี
http://www.baanthanyaying.net
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
สถานสงเคราะห์ทับกวาง
http://www.bantabkwang.com
สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช
http://www.sichonhome.go.th
สถานสงเคราะห์วังทอง
http://www.wangthonghome.go.th
สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา
http://www.bmtthai.com
สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่
http://www.preuyaihome.com
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
http://www.banglamunghome.org
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
http://e.chiangmai.go.th/~cmthammakorn
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
http://www.banbangkhae.go.th
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ยะลา
http://www.yalaelderly.org
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
http://www.watsanawet.m-society.go.th
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
http://www.banburiram.gs.th
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
กองการศึกษาเพื่อคนพิการ
http://disabled.ge.go.th
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
http://www.tddf.or.th
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
http://web.school.net.th/fhc
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
http://www.nectec.or.th/atc/th
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
http://www.cdpt.or.th
สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
http://www.ocrdp.dopw.go.th
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
http://www.tab.or.th
มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ
http://www.infothai.com/disabled
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.nfe.go.th/cet
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
http://www.nectec.or.th/atc/th
สถาบันราชานุกูล
http://www.rajanukul.com
ForFriend2000.com
http://www.forfriend2000.com/
โครงการสานฝันให้น้อง
http://sarnfan.8m.com
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
http://www.childprotection.or.th
มูลนิธิดวงประทีป
http://www.dpf.or.th
มูลนิธิสันติสุข
http://www.santisuk.or.th
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
http://www.fcdchild.com
มูลนิธิเด็ก
http://www.ffc.or.th
สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก
http://www.childthai.org
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
http://www.dordek.org/cpcr
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
http://www.fry1985.org
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
http://www.satthachon.com
ด. เด็ก
http://www.dordek.org
กลุ่มฅนหลังเขา
http://www.lungkao.org
กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://www.vgcd.netfirms.com
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
http://www.police.go.th/juvenile
โครงการฐานข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง "เด็กเยาวชนและครอบครัว
http://www.childdept.com
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
http://www.bkkchildrenmuseum.com
เยาวชนไทย
http://www.thaiyouth.cjb.net
สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย
http://www.tyha.org
สมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ
http://www.ywcabangkok.com
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
http://www.pavena.thai.com
เครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี CWRP
http://move.to/cwrp
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
http://www.thaiwomen.net/thaiindex.htm
THAINGO
http://www.thaingo.org
ศูนย์อำนวยการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร
http://www.bma.go.th/ccwed
 
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147