ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
 
ข้อมูลทั่วไป
 
  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี
  สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ประวัติความเป็นมา
 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายแบ่งกลุ่มเป้าหมาย คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ขอทาน ที่อยู่ภายในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A B และ C

ซึ่งกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพ และกลับสู่สังคมภายนอก โดยดำเนินงานในรูปแบบ โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้รับบริการสู่สังคมภายนอก ขึ้นในปีงบประมาณ 2552

ซึ่งนำสมาชิก เพศชาย จำนวน 30 คน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา สถานสงเคราะห์ชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เข้าฝึกทักษะอาชีพ ด้านการเกษตรและฝึกทักษะการใช้ชีวิตอิสระภายนอกสถานสงเคราะห์ อีกทั้งเพื่อลดขนาด สถานสงเคราะห์ให้เล็กลง โดยใช้พื้นที่โครงการบ้านสามวัย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 26 ไร่ สำหรับดำเนินการ

และเมื่อสิ้นสุดโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้รับบริการสู่สังคมภายนอก ได้จัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการโดยท่านอธิบดี พนิตา กำภู ณ อยุธยา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และได้ให้ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า "บ้านสอนบิน"
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อให้ผู้รับบริการจากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ระดับ A ได้ฝึกทักษะความรู้และการใช้วิถีชีวิตอิสระของคนปกติ
2. เพื่อฝึกฝนให้ผู้รับบริการนำความรู้มาปรับใช้ ลดการพึ่งพา
3. ลดขนาดของสถานสงเคราะห์ให้เล็กลง
 
วิสัยทัศน์
 
  "เรียนรู้และพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง ก้าวสู่สังคมอย่างภาคภูมิ"
 
โครงสร้างองค์กร
   
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
 
  ข้าราชการ 1 คน
  พนักงานราชการ 2 คน
  เจ้าหน้าที่ 2 คน
  รวม 5 คน
 
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147